1. Definities


1.1 Soprobox: Soprobox, gevestigd te Venlo, kaldenkerkerweg 20. Ingeschreven bij de KvK Venlo onder nummer 62626418.
1.2 Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Soprobox wordt gesloten.
1.3 Diensten en producten van Soprobox: de diensten (inclusief maar niet beperkt tot de marketingacties) van Soprobox met de daarbij behorende Soprobox Software.
1.4 Soprobox Software: de software die Soprobox aanbiedt waarmee Contractant op schermen verschillende applicaties weer kan geven (e.g. SocialScreen).
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst zoals tot stand gekomen tussen Soprobox en Contractant op grond waarvan Soprobox toegang tot de Soprobox Software en Soprobox Diensten verleent en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 

2. Toepasselijkheid


2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst met betrekking tot de Soprobox Software en Diensten van Soprobox.
2.2 Algemene voorwaarden van Contractant c.q. derden zijn voor Soprobox niet bindend en niet van toepassing.
 

3. Soprobox software


3.1 Soprobox levert toegang tot de online Soprobox Software waarmee interactieve toepassingen op schermen kunnen worden weergegeven en online social media marketingacties kunnen worden ingesteld.
3.2 Soprobox pleegt voortdurend onderhoud aan door haar ontwikkelde en geleverde Soprobox Software en Diensten. De contractant heeft, met inachtneming van deze overeenkomst, recht op de resultaten van dit onderhoud.
3.3 Soprobox brengt wijzigingen aan in het systeem, welke naar inzicht van Soprobox de werking van het systeem zullen optimaliseren. Wijzigingen worden ten aanzien van alle klanten doorgevoerd. De contractant gaat ermee akkoord dat dergelijke systeemwijzigingen onaangekondigd doorgevoerd worden en de werking van het systeem kunnen doen wijzigen. De contractant kan hier echter geen bezwaar tegen aantekenen tenzij dergelijke wijzigingen tot gevolg hebben dat Soprobox niet meer aan de voorwaarden van artikel 3.4 voldoet.
3.4 Soprobox zal zich ten alle tijden inspannen om de Soprobox Software naar behoren te laten functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de dienst. Soprobox geeft echter geen enkele garantie terzake.
3.5 Contractant mag gebruik maken van de standaard geleverde onderdelen van Soprobox SocialScreen. Wanneer Contractant extra functionaliteiten hieraan toe wil voegen zal dit in een separate verstrekte opdracht gebeuren, met vastlegging daarvan in een separate overeenkomst.
3.6 Het is Contractant toegestaan op twee verschillende PC's gelijktijdig ingelogd te zijn op de Soprobox Software. Bij overschrijding van dit aantal kan de account van Contractant geblokkeerd worden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 

4. Aanvang van de overeenkomst


4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de overeenkomst door de Contractant is ondertekend en door Soprobox ontvangen en geaccepteerd is.
4.2 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.  

 

5. Duur en beëindiging


5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de aangegeven contractperiode en kan ten alle tijden door beide partijen opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
5.2 Bij opzegging door contractor wordt door Soprobox geen schadevergoeding berekend voor de resterende contractperiode. Tenzij anders overeengekomen of tekortkoming vanuit Soprobox door de in deze algemene voorwaarden opgenomen artikelen.
5.3 Soprobox kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Soprobox niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. In dit geval zal alle data worden verwijderd.
5.4 Soprobox heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien contractant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5 Soprobox heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving ofwel wanneer de contractant naar het oordeel van Soprobox misbruik maakt van de Soprobox Software.

6. Prijs en betaling


6.1 Alle door Soprobox afgegeven, vermelde en/of overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen.
6.2. De Contractant betaalt maandelijkse abonnementskosten die nader overeengekomen zijn in de gesloten overeenkomst.
6.3 Voor additionele diensten, zoals het opmaken van afbeeldingen en inrichten van de Soprobox Software, zullen extra kosten in rekening worden gebracht.
6.4. Contractant is verplicht de factuur binnen 14 (veertien) dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze prijs enig bedrag in mindering te brengen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Contractant per maand 1% van het factuurbedrag extra verschuldigd aan Soprobox, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
6.5. Indien de Contractant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Soprobox bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
6.6. Indien Soprobox bij wanprestatie van de Contractant tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de Contractant. Deze kosten bedragen minimaal 10% van het factuurbedrag.
6.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.8 Contractant maakt zijn eerste betaling direct over via iDeal of PayPal. Hiermee geeft contractant SoProBox toestemming om het bedrag dat overeen zal komen met de eerste betaling zo lang het contract waar voor gekozen is loopt, maandelijks via automatische incasso af te schrijven.

7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 Het door Soprobox vervaardigde materiaal en de Soprobox software is en blijft eigendom van Soprobox.
7.2 De Contractant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

8. Aansprakelijkheid


8.1 Soprobox is voor levering van haar diensten en producten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Soprobox weinig of geen invloed kan uitoefenen. Soprobox kan door Contractant op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit de diensten en leveranties van derden.
8.2   Soprobox is op geen enkele manier aansprakelijk voor misbruik van het Soprobox systeem door derden.
8.3 Contractant vrijwaart Soprobox van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Contractant geleverde producten en diensten van Soprobox.
8.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet Contractant rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Soprobox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke, geheime en/of schadelijke informatie. Soprobox is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
8.5 Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Soprobox mocht lijden ten gevolge van een aan Contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
8.6 Wijzigingen in de gegevens van Contractant dienen direct schriftelijk mede te worden gedeelt aan Soprobox. Als Contractant dit niet doet, is hij aansprakelijk voor eventuele schade die Soprobox als gevolg daarvan lijdt.
8.7 Soprobox is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet beschikbaar zijn van de Soprobox Software, tenzij dit het directe gevolg is van een toerekenbare handeling van Soprobox.
8.8 Soprobox is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het verlies van elke vorm van data van de Contractant binnen de Soprobox.
8.9 Soprobox is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.10 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Soprobox aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Soprobox toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractor aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  

9. Privacy


9.1 Soprobox beschouwt de gegevens van de Contractant als strikt persoonlijk en zal de gegevens van de Contractant niet verspreiden of doorverkopen aan derden.
 

10. Overmacht


10.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is bepaald.
10.2 Soprobox is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, indien dit als gevolg van overmacht onmogelijk is. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

11. Toepasselijk recht


11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Soprobox partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
11.2 De rechter in de vestigingsplaats van Soprobox is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Soprobox het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.3 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

12. Vindplaats en Wijziging Algemene Voorwaarden Soprobox


12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo.
12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Soprobox.
12.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.